הסכם תנאי שימוש
 
1. כללי
הסכם זה מגדיר את תנאי השימוש בשירות VPBX.co.il, טלפוניה בענן (להלן: "השירות") אותו מספקת "ציוד תקשורת ומערכות טלפוניה" (להלן: "החברה") עם המשתמש בשירות או גולש באתר בלבד ואף אם אינו מנוי לשירות (להלן: "הלקוח"). בנוסף לכל המסמכים והתנאים המופיעים באתר www.vpbx.co.il (להלן: "האתר") אשר אותם החברה מחדשת מעת לעת לרבות תנאי השימוש בשירות, מגוון השירותים, הצהרת פרטיות, מחירים, תנאי תשלום ועוד. כל אלה יחדיו ממצים את מלוא ההסכמות בין הצדדים (להלן: "ההסכם") ומבטל כל הסכמה קודמת לעניין השירות. לצורך הסכם זה "שירות" כולל כל השירותים שהחברה מספקת או עתידה לספק ובעצם השימוש בשירות הלקוח מאשר את הסכמתו לכל תנאי ההסכם, במצטבר.
כמשתמש בשירות, מוענקת ללקוח רשות גישה ושימוש בשירות (להלן: "רשות השימוש"). רשות השימוש מוגבלת וניתנת לביטול על ידי החברה. רשות השימוש אינה בלעדית ללקוח ואינה ניתנת להעברה על ידי הלקוח. רשות השימוש ניתנת למימוש על ידי הלקוח אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובכפוף להם. החברה רשאית להפסיק את הרשות בכל עת ומכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, למעט רשות השימוש בשירות אין ללקוח ולא תהיה כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השירותים, החברה, הציוד והתשתיות שלה.
2. התחברות לשירות
ההתחברות לשירות אפשרית בדרך הבאה:
הלקוח יקבל מאת החברה מספר טלפון וירטואלי (להלן: "המספר") אשר ישמש את הלקוח לקבלת שיחות יוצאות ונכנסות וקבלת פקסים לכתובות דואר האלקטרוני אותן הגדיר הלקוח במערכת. מובהר בזאת כי המספר אשר ניתן ללקוח בעת רכישת השירות יעודי לצורך שירות זה בלבד ובסיום ההסכם מסיבה כלשהיא, הלקוח מתחייב לחדול מלעשות כל שימוש במספר, לרבות אך לא רק, פרסומו ומסירתו לצד ג'. כמו כן הלקוח מתחייב לעשות ככל האפשר על מנת שיחדלו להתקשר עבורו למספר זה. עם הפסקת המנוי מסיבה כל שהיא, המספר עובר תקופת צינון בת שלושה (3) חודשים (להלן: "תקופת הצינון") שלאחריה חוזר המספר לשימוש בידי לקוחות חדשים, הלקוח מצהיר כי מבין את ההשלכות הטבעיות של שימוש חוזר במספרים ומוותר על כל טענה עתידית כנגד ו/או כתוצאה מההשלכות כאמור.
3. אחריות הלקוח
הלקוח מסכים לא להשתמש בשירות למטרות בלתי חוקיות, אלא לפי תנאי השימוש הנאות המקובלים ברשת האינטרנט, חוק הבזק וכל דין אחר הנוגע לפעילות על פי הסכם זה ובין היתר בהתאם להוראות והגבלות להלן:(1). אסורה חדירה או ניסיון לביצוע חדירה בלתי מורשית ו/או שלא כדין לחומר מחשב. (2) שימוש ו/או ניטור בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ו/או בתנועת מידע במערכות ו/או ברשתות מחשבים. (3) שיבוש ו/או הפרעה למערכות ו/או למחשבים אחרים, לרבות מניעה של אספקת שירותים ללקוחות ו/או מחשבים; בכלל זה, שליחה תעבורה בכמויות גדולות היוצרת עומסים בלתי סבירים על מערכות ו/או לקוחות אחרים. (4) העברת נגיף מחשב ו/או כל תוכנה העלולה לגרום נזק למחשבים אחרים. (5) ביצוע כל פעולה בניגוד להוראות חוק המחשבים (התשנ"ה-1995) (6) הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות וסודות מסחר או זכויות פרסום או פרטיות של צד שלישי כלשהו. (7) אין להשתמש בשירות לצורך העברת שיחות מבזות, הודעות המפרות את צנעת הפרט, המכילות תוכן מגונה, או מידע בלתי חוקי לרבות מסרים שיש בהם משום הטרדה, הוצאת דיבה, גנאי, איום, פגיע ברגשות ציבור, כל מסר פוגעני או אסור אחר. (8) אין להעביר מסרים שיש בהם הסטה לטרור, לביצוע עבירה, לאלימות או גזענות ו/או כל פעילות בלתי חוקית, פלילית ו/או אזרחית.
למרות הרצון שלנו לחסוך נייר ומשאבים טבעיים, (שירות קבלת פקס לדוא"ל) הפצה של פרסום בדיוור ישיר מוסדרת בחקיקה ומחייבת עמידה בתנאים מסוימים, על כן, הלקוח מתחייב שלא להשתמש בשירות לצורך משלוח ו/או הפצה של הודעות דואר אלקטרוני בלתי רצויות, ו/או הודעות שמשלוחן מעורר תלונות מצד אלו המקבלים אותן או בניגוד לקוד ההתנהגות המקובל באינטרנט, לרבות הפצת דואר ו/או פקס "זבל", ספאם ו/או פניה בדיוור ישיר ללקוחות החברה ו/או לצד ג' כלשהו.
הלקוח מקבל על עצמו לבדוק את כל הדינים הנוגעים לפעילותו, אך בקבלת השירות הוא מאשר כי הודע לו כי כל פרסום לנמען אשר לא נתן הסכמה מפורשת לכך, הינו בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 ולדינים אחרים. במקרה שניתנה הסכמה כאמור יש לאפשר לכל נמען אפשרות סבירה ונגישה לחזור בו מההסכמה בכל שלב הכל לפי הוראות החוק.
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת, כי בכל מקרה שהלקוח יעשה שימוש בשירות באופן שלדעת החברה עלול לגרום להפרעה לשירותים שהיא מספקת ללקוחות אחרים ו/או המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית ו/או באופן המקיים חשד כי הלקוח פועל באופן הנוגד את התנאים המפורטים בהסכם או בכל דין, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח ללא הודעה מוקדמת.
הלקוח חייב (1) להחזיק ולשלם בעד כל הציוד ובעד שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים (כגון: תשתית, ספק האינטרנט ושירותי טלפוניה) בכדי שיוכל להשתמש בשירות. (2) לשמור בסודיות את שם המשתמש, הסיסמה וכל הנתונים הרלוונטיים של החשבון בכדי למנוע שימוש בלתי מורשה בשירות. הובהר ללקוח כי שימוש בסיסמת הלקוח ייראה כשימוש על ידי הלקוח עצמו, אף אם בפועל השימוש נעשה על ידי אחר, עקב חשיפת סיסמתו בניגוד להנחיות דלעיל.(3) לדאוג לעמוד בכל התשלומים הנובעים משימוש בשירות כולל שימוש בלתי מורשה ובכפוף לכך להודיע במיידי לחברה על שימוש בלתי מורשה ולנקוט פעולה כדי למנוע שימוש לא מורשה בעתיד.
הלקוח ישא במלוא האחריות וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) אשר יגרמו לה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו ו/או שנעשה דרך סיסמאותיו בשירות, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שנגרמו בעקבות הפרת הוראה מהוראות ההסכם שיועברו ללקוח מהחברה מעת לעת.
4. קישורים לאתר
הלקוח רשאי לספק קישורים אך ורק לדף הבית של האתר ובתנאי ש: (1) אינו מסיר, מעלים, מטשטש או מסתיר בכל אופן שהוא כל חלק של דף הבית של האתר. (2) יודיע לחברה על רצונו לבצע קישור כזה בדואר אלקטרוני לפחות 15 יום לפני ביצוע קישור כזה. (3) יפסיק את הקישור ברגע שהחברה תורה לו לעשות כן. (4) הקישור לא ייצור רושם כי קיים כל קשר בין האתר המקשר והאתר.
בכדי ליצור קישורים לחלק מסוים של האתר, יש להפנות בקשה לחברה בדואר אלקטרוני. בתשובתה, החברה תודיע אם יש ללקוח רשות לעשות כן ובאילו תנאים. רק לאחר שתודיע לחברה ללקוח בדואר אלקטרוני כי התקיימו התנאים שנדרשו מהלקוח על ידי החברה, והתנאים בוצעו לשביעות רצונה, יהיה רשאי הלקוח לבצע את הקישור כאמור.
5. הגבלת אחריות
בהתחשב באופיו של השירות, הלקוח מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי השירות מעצם טבעו נתון להפסקות ו/או הפרעות וכי החברה אינה מתחייבת לספק את השירות (לרבות גישה לאתר) באופן רציף וללא כל הפרעות, החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל השמטה, טעות ו/או שיבוש של שיחה כלשהי והשימוש בשירות הוא על אחריותו של הלקוח בלבד. בנוסף, הלקוח מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי מתן שירותיה של החברה תלוי בקבלת רשיונות והיתרים מתאימים לפי כל דין וכן תלוי בגורמים שאינם בשליטתה. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלשהיא אם מכל סיבה שהיא השירות יחדל, יופסק או יופרע באופן זמני או קבוע עקב אי קבלת או חידוש או ביטול רשיונות והיתרים או עקב שיבושים טכניים למיניהם ו/או מחדלי גופים אחרים שאינם בשליטתה לרבות חברת חשמל, בזק וכיו"ב. החברה תחדש את השירות מיד לכשיתאפשר הדבר לאחר הסרת המכשול כאמור.
תנאי יסודי לקיומו של הסכם זה הוא הסכמת הלקוח כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה, לפי הסכם זה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשיה או מחדליה בביצוע הסכם זה. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת השירות, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים, ו/או מידע מכל סוג כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או בהעדר יכולת להשתמש בשירות, אינה נתונה לאחריות החברה, ורכישת השירות נעשית בתנאים יסודיים אלה. בלי לגרוע מהאמור בכל מקום, היה והחברה תימצא אחראית כלפי הלקוח, אחריותה כלפי הלקוח או כלפי צד ג' לא תעלה על הסכום ששילם הלקוח בגין תקופת המינוי האחרונה, והלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל סכום כספי שייפסק נגד החברה אם עקב תביעת הלקוח ו/או תביעת צד ג' מעבר לסכום הנ"ל.
6. פרסומות וחסויות
האתר יכול שיכלול פרסומות או חסויות וכן יכול שישלח הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים ("פרסומות"). המפרסמים ונותני החסות אחראים לפרסומת ולתכניהן ולעמידתם בהוראות כל דין. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות ותכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם ואינה יכולה לפקח על איכות הפרסומים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות וההפניות לתכנים בצד שלישי, תעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח ובכפוף לפטור האתר מכל אחריות לכך.
7. תקופת ההסכם
לנוחיות הלקוח החברה מציעה תקופות מנוי שונות, החל מתקופה של חודש 1 עד לתקופה של 120 חודשים. בחירת תקופת ההתקשרות היא בידי הלקוח והתשלום נעשה מראש, על כל התקופה. אי שימוש בשירות אינו פוטר מחובת התשלום ואינו מקנה ללקוח כל זכות לקבלת החזרי כספים ו/או זיכוי בכל דרך אחרת.
הלקוח זכאי, בכל מקרה של ביטול השירות תוך 14 ימים מיום הזמנה, מכל סיבה שהיא, להחזר כספי מלא. את בקשת הביטול יש להעביר בכתב, לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
במקרה בו החברה תפסיק לספק את השירות מכל מסיבה שהיא וכתוצאה מכך תופסק אספקת השירות ללקוח, החברה מתחייבת להחזיר ללקוח את החלק היחסי עבור תקופת השירות ששולמה ע"י הלקוח ולא נוצלה כתוצאה מהפסקת אספקת השירות כאמור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חיבורו של לקוח באתר במקרה שהלקוח הפר תנאי הסכם זה או כל הוראת דין, אם זה על ידי מחיקת פרטיו ממאגר הנתונים או ע"י מניעת כניסתו למערכת ובדרכים חוקיות אחרות שעומדות לרשותה.
8. המחאת זכויות/חיובים
החברה תהא רשאית לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם זה גם באמצעות אחרים לרבות קבלני משנה וכן תהא רשאית להמחות את חיוביה ו/או זכויותיה לפיו לצד' ג' כלשהו ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפיו. הלקוח לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות זכויות ו/או התחייבויות לפי הסכם זה לצד ג' כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
9. סמכות שיפוט
הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר עם הסכם זה וביצועו תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד כמקום שיפוט ייחודי, ולאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון בעניין כאמור.